Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 1, № 10 (2018)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF

Історія, філософія, право

A. R. Bohachuk, L. P. Amelicheva
PDF
5-8
K. I. Buleha, I. Yu. Charskykh
PDF
9-12
C. I. Hlovatska, O. P. Ivanytska
PDF
13-17
D. S. Hodovanets, O. I. Antoniuk
PDF
17-20
V. V. Hrabyk, I. F. Koval
PDF
21-23
O. O. Hryhorieva, O. P. Ivanytska
PDF
24-28
D. O. Hridina, N. R. Temirova
PDF
28-31
M. P. Donchyk, I. F. Koval
PDF
31-36
O. A. Zherdiev, T. V. Mikhailina
PDF
36-42
Ye. Zozulia
PDF
42-44
M. O. Ishchuk, O. P. Ivanytska
PDF
45-49
K. A. Kolotukha, T. V. Mikhailina
PDF
49-54
V. S. Pyrohov, I. S. Shchebetun
PDF
55-60
M. O. Pomazanov, H. O. Petrenko
PDF
60-64
L. V. Poroshchuk, N. R. Temirova
PDF
65-68
M. A. Sakharova, L. P. Amelicheva
PDF
68-72
V. A. Sots, I. I. Martynchuk
PDF
72-75
R. I. Storozhuk, O. P. Ivanytska
PDF
75-79
Yu. I. Tolmachova, K. V. Kuzina
PDF
79-81
N. Khak Siddiki, R. O. Movchan
PDF
82-87
S. O. Chornyi, O. I. Antoniuk
PDF
87-92
A. V. Yashchuk, E. A. Pysarieva
PDF
92-96

Філологія

A. V. Vdovychenko, H. V. Sytar
PDF
97-100