Том 2, № 8 (2016)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2016
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2016
PDF

Історія, філософія, право

S. H. Barkhudarova, H. Ye. Kovalskyi
PDF
6-9
S. V. Bezuhla, L. B. Lykhachova
PDF
10-13
A. M. Beldii, N. R. Temirova
PDF
13-18
O. H. Honchar, I. V. Stadnik
PDF
18-22
V V. Humenna, L. P. Amelicheva
PDF
22-26
O. A. Zherdiev, T. V. Mikhailina
PDF
26-30
E. T. Ibadov, T. V. Mikhailina
PDF
30-34
A. P. Marymonska, T. V. Mikhailina
PDF
34-38
A. M. Martseniuk, L. P. Amelicheva
PDF
38-42
O. V. Miroshnychenko, T. V. Mikhailina
PDF
42-47
O. Yu. Orlovska, R. O. Lytvynenko
PDF
48-51
H. Ye. Pavlova, I. I. Martynchuk
PDF
52-56
D. O. Reznyk, A. O. Liahusha
PDF
56-59
O. O. Serhieieva, N. R. Temirova
PDF
59-62
T. A. Chernova, I. V. Stadnik
PDF
63-66
S. O. Chornyi, O. I. Antoniuk
PDF
66-70

Соціально-політичні науки

O. V. Aleksieienko, V. F. Kokorskyi
PDF
71-75
K. O. Beschekova, I. Iu. Charskikh
75-79
K. I. Semyvol, O. I. Kokorska
PDF
79-83
O. H. Yasko, O. M. Chaltseva
PDF
84-88

Журналістика

K. I. Semyvol, H. Ye. Kovalskyi
PDF
89-93

Філологія

D. O. Beznosenko, O. V. Punina
PDF
94-98
Ye. K. Butochkina, Ya. V. Hryhoshkina
PDF
98-102
O. H. Vladova, M. Ya. Oleniak
PDF
103-107
A. A. Hrebeniuk, V. I. Kalinichenko
PDF
107-112
O. A. Hryhorenko, I. O. Aksonova
PDF
113-117
A. Yu. Dobrovolska, L. V. Sehin
PDF
117-120
V. O. Ivanilova, S. M. Kryshtal
PDF
120-126
K. D. Kalinichenko, O. O. Zaluzhna
PDF
126-130
O. A. Kozlova, N. A. Mytko
PDF
130-134
V. I. Koriachenko, Ye. V. Kotsarenko
PDF
135-138
O. S. Pomazan, O. V. Kovtun
PDF
138-142
V. O. Romashevska, O. D. Kraievska
PDF
143-146
H. V. Sibilieva, M. Ya. Oleniak
PDF
146-149
H. V. Synehubova, Ye. V. Kotsarenko
PDF
150-155
V. M. Sokolova, O. O. Zaluzhna
PDF
156-159
K. V. Strukevych, O. D. Kraievska
PDF
159-163

Природничі та технічні науки

O. M. Artemenkova, O. M. Anisimova
PDF
164-167
O. M. Denysov
PDF
167-171
K. O. Denysova, O. M. Anisimova
PDF
171-175
R. Yu. Kudlaiev, O. V. Mashtaler
PDF
175-180
K. V. Ludanov, A. M. Mishchenko
PDF
180-184

Економічні науки

A. V. Aliarova, O. A. Doronina
PDF
185-188
I. V. Bogdanova, L. G. Sarkisian
189-192
I. V. Bruslynovska, V. I. Matviichuk
PDF
192-198
Yu. O. Demianova, L. H. Sarkisian
PDF
198-202
M. O. Lemeshko, L. V. Yurchyshena
PDF
202-208
R. M. Neshko, V. I. Matviichuk
PDF
208-214
R. I.  Rudnitckii, A. A.  Stupina
214-218
K. V. Smirnova, V. M. Antykuz
PDF
218-222

Педагогіка

O. Yu. Permiakova, L. A. Martynets
PDF
223-228