Том 1, № 10 (2018)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF

Історія, філософія, право

A. R. Bohachuk, L. P. Amelicheva
PDF
5-8
K. I. Buleha, I. Yu. Charskykh
PDF
9-12
C. I. Hlovatska, O. P. Ivanytska
PDF
13-17
D. S. Hodovanets, O. I. Antoniuk
PDF
17-20
V. V. Hrabyk, I. F. Koval
PDF
21-23
O. O. Hryhorieva, O. P. Ivanytska
PDF
24-28
D. O. Hridina, N. R. Temirova
PDF
28-31
M. P. Donchyk, I. F. Koval
PDF
31-36
O. A. Zherdiev, T. V. Mikhailina
PDF
36-42
Ye. Zozulia
PDF
42-44
M. O. Ishchuk, O. P. Ivanytska
PDF
45-49
K. A. Kolotukha, T. V. Mikhailina
PDF
49-54
V. S. Pyrohov, I. S. Shchebetun
PDF
55-60
M. O. Pomazanov, H. O. Petrenko
PDF
60-64
M. A. Sakharova, L. P. Amelicheva
PDF
65-68
V. A. Sots, I. I. Martynchuk
PDF
68-71
R. I. Storozhuk, O. P. Ivanytska
PDF
72-75
Yu. I. Tolmachova, K. V. Kuzina
PDF
75-78
N. Khak Siddiki, R. O. Movchan
PDF
78-83
S. O. Chornyi, O. I. Antoniuk
PDF
83-88
A. V. Yashchuk, E. A. Pysarieva
PDF
88-92

Філологія

A. V. Vdovychenko, H. V. Sytar
PDF
93-96
D. S. Dubenko, I. R. Domracheva
PDF
97-101
O. M. Yermakova, O. O. Zaluzhna
PDF
102-105
M .O. Kutsa, O. O. Zaluzhna
PDF
106-110
V. O. Moisieieva, H. V. Sytar
PDF
110-113
N. V. Reshetnyk, Ye. V. Kotsarenko
PDF
113-117
O. O. Stepova, A. P. Zahnitko
PDF
117-120
A. O. Teletska, A. P. Zahnitko, M. V. Nadutenko
PDF
120-123
T. V. Shchehlovska, O. I. Kokorska
PDF
123-127

Інформаційне забезпечення процесів та систем управління

V. V. Hurniak, O. M. Anisimova
PDF
128-131
I. P. Didur, L. A. Kovalska
PDF
131-136

Економічні науки

A. Yu. Babkina, A. V.  Sydorova
PDF
137-141
M. I. Hab, A. V. Sydorova
PDF
141-145
V. P.  Holovashchenko, A. V.  Sydorova
PDF
145-148
S. A. Honcharuk, M. V. Latyshev
PDF
148-152
L.V. Horbachova, Ye.Ye. Ionin
PDF
153-157
Ye. O. Hromko, V. I. Matviichuk
PDF
157-163
A. S. Kiurdzhyiev, Ye. Ye. Ionin
PDF
164-169
S. V. Pytajlo, A. V. Taranich
169-172
V. H.  Piuro, H. V.  Bei
PDF
173-177
K. V. Sapun, R. V. Seleznova
PDF
177-181
Ya. S. Serzhenik, L. L. Hevlych
PDF
181-185
A. S. Shatkivska, D. V. Bilenko
PDF
185-188
A. O. Shcherbina, Ye. Ye. Ionin
PDF
188-192