Том 1, № 11 (2019)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Історія, філософія, право

A.P. Hakalo
PDF
6-9
A.O. Hembar
PDF
10-14
K.I. Kotliar
PDF
14-19
Yu.O. Osypenko
PDF
19-23
Yu.R. Tripak
PDF
23-28
K.A. Shvets
PDF
28-32
A.V. Shevchenko
PDF
32-37
S.N. Yatskov
PDF
37-41

Філологія, журналістика, психологія

T.O. Birets
PDF
42-45
V.V. Vdovychenko
PDF
45-50
O.V. Voitovska
PDF
50-54
Z.V. Hadzuk
PDF
54-59
U.V. Hamolina
PDF
59-62
M.O. Kutsa
PDF
63-67
A.A. Malakhova
PDF
67-71
A.D. Metelna
PDF
71-75
V.V. Monastyrska
PDF
76-80
I.B. Ovcharenko
PDF
81-85
E.S. Potayeva
PDF
85-88
M.O. Rohova
PDF
88-92
D.D. Senchyshyna
PDF
92-96
D.R. Smeshniak
PDF
96-99
O.O. Stepova
PDF
99-102
K.M. Shakh
PDF
103-106
I.T. Shevchenko
PDF
107-111

Природничі та технічні науки

O.V. Voloshanov
PDF
112-115
A.V. Hontar
PDF
116-120
Z.V. Deren
PDF
121-123
D.V. Kirka
PDF
124-128
D.O. Kulibaba
PDF
128-135
S.Yu. Liulchak
PDF
135-139
O.M. Nemchuk
PDF
139-143
V. O.  Pavlenko, S. S.  Frankov
PDF
143-147
S.O. Staritsyn
PDF
147-149
O.V. Shaforost
PDF
150-153

Інформаційні науки

Yu.A. Drachuk
PDF
154-159
S.V. Lypova, T.L. Mazurkevych
PDF
160-165
M.V. Taienchuk
PDF
165-170

Економічні науки

A.I. Babii
PDF
171-176
D.Yu. Vilman
PDF
176-179
Yu.O. Hromko
PDF
179-185
Yu.O. Demianova
PDF
185-190
R.S. Denysiuk
PDF
190-195
A.V. Kalachyk
PDF
195-198
I.I. Kovalchuk
PDF
199-204
M.A. Mahas
PDF
204-209
O.V. Oliynyk
PDF
209-212
A.M. Pivoshenko
PDF
213-217
O.A. Somyk
PDF
218-222
Yu.V. Storozhuk
PDF
222-226
O.I. Khalevskiy
PDF
226-230
P.V. Shevchuk
PDF
230-234
Yu.O. Yurovytskyi
PDF
234-237