Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі RTF.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

1. Загальні вимоги.

- Для публікації у «Віснику Студентського наукового товариства Донецького національного університету» приймаються не опубліковані раніше наукові роботи.

-   Статті  подаються українською, російською або англійською мовами. Обсяг  – від 4 до 6 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, список літератури.

- Приймається не більше двох доповідей від одного наукового керівника.
    2. Технічні вимоги.

-   Формат електронної версії (Rich Text Format - *.rtf). Назва файлу з текстом рукопису – прізвище та ім’я  автора (наприклад, Petrov_Oleg)

-   Основний текст статті - шрифт Times New Roman, розмір 12 пт., з вирівнюванням по ширині;

-   Анотація, список літератури, таблиці, підписи рисунків тощо - шрифт Times New Roman, розмір 10пт.

-   Рисунки і таблиці мають бути згруповані та розташовані по тексту чітко в межах друкованого берега книжкової орієнтації сторінок. Колір графіків та таблиць – лише чорно-білий (з різною штриховкою), для фотографій – відтінки сірого (Grayscale). Уся текстова інформація на рисунках повинна бути чіткою та розбірливою і не мати зайвих деталей (на графіках не допускаються «вторинні» відмітки на координатних осях та ін.). Необхідно слідкувати, щоб після можливого зменшення до розміру 80 мм висота літер та цифр на рисунку залишилась не меншою 2 мм. Кожний рисунок повинен мати підпис (не поєднаний з рисункам), а таблиця - заголовок (вирівнювання по центру). Всі рисунки і таблиці повинні бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами. Бажано додавати ілюстративний матеріал в графічних форматах JPG, PNG, BMP (графіки - чорно-білі, 300 dpi; фотографії - у відтінках сірого, 300 dpi) у вигляді окремих файлів з назвами ris1, ris2,... 

-   Список літератури подається загальним списком в кінці рукопису в порядку посилань у тексті (а не в алфавітному порядку) мовою оригіналу. В тексті посилання на джерело дається в квадратних дужках. Напис «Список літератури» подається по центру великими літерами.

-   Формули, їх компоненти і усі змінні в тексті та окремо в рядках набираються лише за допомогою редактора формул Microsoft Equation 3.0 - текст та змінна курсивом, матриця - вектор - полужирним курсивом, розмір: 11 пт., 9 пт., 8 пт., 18 пт., 12 пт.(звичайний, крупний індекс, дрібний індекс, крупний символ, дрібний символ - відповідно). Формули мають наскрізну нумерацію з правого берега.

-   береги дзеркальні: верхні-20 мм, нижні -25 мм, зсерединні – З0 мм, зовні – 20 мм.

-   Міжрядковий інтервал - одинарний.

-   Абзацний відступ - 1 см.

-   Відстань від краю до верхнього колонтитулу -2 см., до нижнього-1,5 см.

-   Використання засобів форматування тексту не передбачених у даних правилах (гіперпосилання, стилі, примітки та ін.) не допускається.

3. Структура роботи.

Текст рукопису повинен відповідати наступній структурній схемі:

 1. індекс УДК – визначається за допомогою класифікатору УДК (зокрема в мережі Інтернет);
 2. назва - жирний, посередині (великими літерами без перенесення слів);
 3. ініціали та прізвища усіх авторів, ініціали, прізвище наукового керівника (підкреслювати), курсив, по лівому краю;
 4. анотація (обсягом до 100 слів, має коротко відображати предмет статті, застосовані методи досліджень та основні результати, отримані авторами;
 5. ключові слова – не більше 5 слів, що характеризують тему дослідження вказати;
 6. вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання цілей статті);
 7. основний розділ (можливі підрозділи, де викладаються основні матеріали дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
 8. висновки з даного дослідження (стисло і чітко підсумовуються основні результати, отримані авторами і перспективи подальших досліджень у даному напрямку).
 9. список літератури – складається з найновіших джерел з досліджуваного питання (не більш ніж десятирічної давнини). Заохочується використання зарубіжних статей, та висвітлення точок зору різних наукових груп та дослідників. Статті, що не містять посилань на новітні джерела, автоматично вважаються тими, що не відповідають редакційним вимогам.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Роботи друкуються в авторській редакції, в збірці максимально зменшено втручання в обсяг та структуру відібраних до друку матеріалів. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що надано в рукописах, та залишає за собою право не розподіляти поглядів деяких авторів на ті чи інші питання. Прізвища та ініціали наукового керівника підкреслені