Публічна служба у правоохоронній сфері України

Автор(и)

  • О. І. Цимбалюк
  • А. О. Кислиця

Ключові слова:

правоохоронна діяльність; публічна служба; правове регулювання; засади публічної служби

Анотація

У статті проаналізовано тлумачення поняття «публічна служба в правоохоронній сфері України». Зазначено, що правоохоронна сфера України є особливим соціально-правовим явищем. Акцентовано увагу, що публічна служба відіграє певну роль у формуванні правоохоронної сфери України. Зроблено висновок, що публічна служба в правоохоронній сфері є: особливим соціальним і правовим явищем; адміністративно-правовим інститутом підгалузі публічної служби. Запропоновано визначення публічна служба у правоохоронній сфері з різних контекстах.

Посилання

Соколенко О. Л. Поняття та ознаки правоохоронної функції держави як основи правоохоронної діяльності. Форум права. 2012. № 4. С. 847–852.

Цуркан М. І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів: монографія. Харків: Право, 2010. С. 216.

Черноног Є. С. Державна служба: історія, теорія і практика: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. С. 458.

Стельмащук Л. С. Співвідношення понять «публічна служба» та «державна служба». Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2019. № 1. С. 52–62.

Онопенко П. В. Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація: дис. кан. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2005. С. 204 .

Кобзар О. Ф. Підходи щодо визначення поняття правоохоронної функції держави. Юридична наука. 2015. № 9. С. 7–13.

Мельник К. Ю. Трудові правовідносини службовців правоохоронних органів: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.05. Одеса, 2011. С. 34.

Комірчій П. О. Публічна служба в правоохоронній сфері та правоохоронна функція держави. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 7. Ч. 2 С. 69–76. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/ archive/2018/7_2018/part_2/12.pdf.

Шопіна І. М. Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання. Форум права. 2011. № 2. С. 1055–1061.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96- ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (у ред. від 01.01.2022). URL: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр.

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50 (у ред. від 01.01.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/322-08#Text

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700- VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878. Офіційний вісник України. 2015. № 89. Ст. 2972. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Право