Οсοбливοсті мοтивації персοналу в банківській сфері

Автор(и)

  • А. М. Гонтар

Ключові слова:

мотивація; банк; персонал; чинники мотивації; КРІ

Анотація

У дослідженні висвітлено характерні особливості мотивації банківського персоналу та їх взаємозв’язок з особливостями організації праці у банку. Розглянуто структуру системи мотивації праці, досліджено проблеми, що можуть виникати під час мотивації, а також запропоновано методи для побудови ефективної системи мотивації для працівників банківської сфери. Під час проведення дослідження було застосовано методи аналізу, спостереження, опису та узагальнення, що дало змогу виявити фактори, які впливають на мотивацію банківського персоналу, та розробити рекомендації щодо її вдосконалення.

Посилання

Бадзим О. С., Береснев С. М. Мотивація професійної діяльності банківського персоналу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 6, ч. 1. 2016. С. 30–33.

Гетьман О. О., Киричок Є. О. Особливості механізму стимулювання персоналу у банківській сфері. Бізнесінформ. 2015. № 4. С. 76–79.

Мицак О. В., Миронов Ю. М. Особливості управління персоналом у банках. Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Вип. 3, 2016. С. 43–48.

Річний звіт за 2021 рік. АТ «Креді Агріколь Банк». URL: https://credit-agricole.ua/storage/files/annualreport-2021-ukr-full.pdf

Agricole Boarding Book. URL: https://credit-agricole.ua/pdf/AG_boarding%20book_fin_site.pdf

Вишнякова М. О. Система мотивації на основі КРІ. Фінансовий директор. № 2. 2016. С. 22–28.

Самойленко А. А. Особливості застосування КРІ в системі мотивації персоналу на підприємстві. Ефективна економіка. № 5. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3030

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Економічні науки