Роль стилістичних засобів у реалізації комунікативно-прагматичної функції англійськомовного рекламного слогана (на матеріалі реклами косметичних засобів і парфумерії)

Автор(и)

  • А. Є. Ходанович

Ключові слова:

слоган; рекламний дискурс; комунікативно-прагматичне спрямування; стилістичні засоби; цільова аудиторія

Анотація

Стаття присвячена аналізу стилістичних особливостей та їхнього функціонування у реалізації комунікативно-прагматичного спрямування англійськомовного комерційного гасла косметичної продукції та парфумерії. Дослідження здійснюється на матеріалі рекламних слоганів, розміщених у каталогах і рекламних повідомленнях у мережі Інтернет. У рамках аналізу стилістичного аспекту комерційного гасла інвентаризовано групи стилістичних фігур і тропів, які входять до складу слогана. З’ясовано, що варіативні стилістичні засоби забезпечують експресію рекламного слогана, посилюють рівень запам’ятовування реципієнтом і здійснюють комунікативний вплив, спрямований на свідомість цільової аудиторії.

Посилання

Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com (дата звернення 27.08.2022).

Великий тлумачний словник сучасної української мови (здод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Словник української мови [в 11 т.]. URL: http://sum.in.ua (дата звернення 26.08.2022).

Арешенкова О. Ю. Комунікативно-прагматичні та стилістичні параметри рекламного тексту: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Кривий Ріг, 2016. 230 с.

Бове Л. Современная реклама. Творчество в составлении рекламных текстов. Тольятти: Изд. дом Довгань, 1995. 704 с.

Burgoon J. K. Nonverbal communication in 1970s: An overview. In: Communication year book 4. New Brunswick, 1980. P. 179–197.

Виноградова О. В. Функціонування конструкцій експресивного синтаксису в рекламних текстах. Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. Вип. 14. Донецьк: ДонНУ, 2005. С. 126‒130.

Волошина Н. В. Психолінгвістичні аспекти сприйняття рекламного тексту. Молодий вчений: наук. часопис. 2018. № 4(56). С. 638−641.

Габелко О. М. Невербальні засоби комунікації. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: зб. наук. праць. 2013. Вип. 33. С. 37−39.

Гасюк Г. М. Комунікативно-прагматичний потенціал субстантивних словосполучень в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. Філологічні студії: наук. часопис. 2004. № 4. С. 64‒74.

Калиновська І. М. Іменникові фрази-рекламні слогани: структурний і семантичний аспекти. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: зб. наук. праць. Вип. 19. 2013. С. 81‒84.

Кузьмич О. О., Кондратюк Ю. В. Теоретичний погляд на стильові особливості синтаксису реклами. Лінгвостилістичні студії: зб. наук. праць. 2016. Вип. 5. С. 94‒100.

Романюк С. К. Комунікативні стратегії й тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі американської комерційної реклами. Психолінгвістика: зб. наук. праць. 2009. Вип. 4. С. 235‒242. URL: http://nbuv.gov.ua/ jpdf/psling_2009_4_32.pdf (дата звернення 27.08.2019).

Сегал А. Л. Комунікативно-інтенціональний зміст рекламно-інформаційного колажу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. 2016. Вип. 9. С. 27–34.

Тєлєтов О. С., Тєлєтова С. Г. Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах. Маркетинг і менеджмент інновацій: зб. наук. праць. 2015. Вип. 4. С. 49–58.

Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу / гол. ред. Н. М. Флегонтова. Київ: Освіта України, 2008. 80 с.

Погребняк І. Соціально-психологічні засади маніпуляції в рекламі. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/ id/eprint/7666/1/Pogrebniak_Sinopsis_GI.pdf (дата звернення 22.07.2022).

Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі: навч. пос. Київ: КНЕУ, 2006. 384 с.

Hamlin K. The Importance of Ad Slogans. International Journal of organizational leadership. 2013. Vol. 2. No. 2. P. 62–69.

Трачук А. О. Аналіз лексико-семантичних особливостей англомовних рекламних слоганів автомобілів. Пріоритети сучасної філології: теорія і практика: зб. наук. праць. Харків, 2017. С. 90–93.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Філологія