Адміністративні реформи країн-кандидатів до Європейського Союзу

Автор(и)

  • Т. Р. Пазевич

Ключові слова:

Європейський Союз; адміністративні реформи; децентралізація; публічна / державна служба; публічний / державний службовець

Анотація

У статті досліджено адміністративні реформи, проведені деякими країнами-кандидатами до Європейського Союзу, розглянуто правове регулювання публічної / державної служби в Литві та Польщі, проаналізовано документи Європейського Союзу, які містять рекомендації та вимоги щодо змін правових інститутів для країн. Описується процес вступу країн до Європейського Союзу, аналізується теперішній стан України як країни-кандидата до ЄС у розрізі адміністративних змін. Надано рекомендації щодо впровадження адміністративних реформ з урахуванням досвіду Польщі та Литви.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Copenhagen Declaration 13.04.2018 р. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Copenhagen_Declaration_ ENG.pdf (дата звернення: 01.03.2023).

European council in copenhagen – 21–22 june 1993 – conclusions of the presidency. URL: https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/DOC_93_3. (дата звернення 01.03.2023).

Угода про асоціацією між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода від 27.06.2014 р., ратифікована Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення 01.03.2023).

Пипяк М. І. Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів Європейського Союзу. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 57. C. 109–116. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/ 18975.pdf

Краковська А. Є., Пазевич Т. Р. Види моделей публічної служби. Права людей в період збройних конфліктів. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», 18 листопада 2022 року, м. Одеса: збірник матеріалів конференції. Одеса. 665 с. С. 85–92.

Микієвич М., Сеник С. Особливості розвитку державної служби в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правова характеристика. Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». 2019. № 46. C. 241–251. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua

Гудзь Л. В. Польська та українська моделі децентралізації: порівняльний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2020. № 29. С. 91–96. URL: https://periodicals.karazin.ua/law/issue/view/992

Сприндис С. І. Організація місцевого самоврядування у країнах ЄС з огляду на досвід Франції та Польщі. Трудове право, право соціального забезпечення. 2020. № 6. C. 91–100. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/ archive/2020/6_2020/16.pdf

Магновський І. Й. Зарубіжний досвід децентралізації публічної влади: теоретико-правовий аспект. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2021. № 4(96). C. 68–77. URL: http://dspace.oduvs.edu.ua

Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України № 2747-IV від 06.07.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Про державну службу: Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/889-19#Text

Петришин О. Розвиток місцевого самоврядування в Литовській республіці в постокупаційний період: досвід для України. Юридичний вісник. Серія «Україна і світ». 2020. № 2. С. 195–206. URL: http://yuv.onua. edu.ua/index.php/yuv/issue/view/48

Стратегія реформування державного управління України на 2022–2025 роки: Розпорядження КМ України від 21 липня 2021 р. № 831-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 02.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-30

Номер

Розділ

Право