Соціальний світ катакомбних культур: історіографічний сюжет

Автор(и)

  • В. О. Касьян

Ключові слова:

Східна Європа; бронзовий вік; катакомбні культури; соціоархеологія; історіографія

Анотація

Вивчення катакомбних культур бронзового віку Східної Європи має вагоме місце у сучасній науці як з погляду індоєвропейської проблематики, так і через цікаві крос-культурні впливи доби середньої бронзи. Спільність племен, щодо походження яких все ще точаться дискусії, має чимало загадок і у соціальній площині. У статті проаналізовано праці авторитетних науковців ХХ століття і сьогодення, які стосуються дослідження соціального стану катакомбних племен.

Посилання

Ушкова Ю. В. Соціальна структура ямної спільності: погляди на проблему. Наукові записки НаУКМА. Том 20. Спеціальний випуск. 2002. С. 188–190.

Пустовалов С. Ж. Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор’я. Київ, 2005. 416 с.

Пустовалов С. Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор’я: дис. … д-ра іст. наук: 07.00.05. Київ, 2015.

Братченко С. Н. Донецька катакомбна культура раннього етапу. Ч. I. Луганськ: Шлях, 2001. 76 с.

Копьева Т. А. Катакомбная культура на территории Крыма (история изучения и исследований). Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2011. Вып. XVII. С. 3–27.

Совместные погребения в курганах со скорченными и окрашенными костяками. Проблемы истории докапиталистических обществ. 1934. № 7/8. С. 108–126.

Клейн Л. С. Перегляд катакомбної спільноти (про дискусійну працю С. Ж. Пустовалова) / пер. В. Отрощенка. Археологія. 2009. № 4. С. 90–103.

Попова Т. Б. Племена катакомбной культуры. Северное Причерноморье во втором тысячелетии до н. э. Москва: Госкультпросветиздат, 1955. 180 с.

Клейн Л. С. Катакомбная культура или катакомбные культуры? Статистико-комбинаторные методы в археологии. Москва: Наука, 1970. С. 165–179.

Ковалева И. Ф. Социальная и духовная культура племен бронзового века (по материалам Левобережной Украины). Днепропетровск, 1980. 88 с.

Братченко С. Н., Шапошникова О. Г. Катакомбная культурно-историческая общность. Археология Украинской ССР. Т. 1. Киев: Наукова думка, 1985. С. 403–420.

Капуста Г. В. Донецько-Донська катакомбна культура: кв. бак. робота. Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця, 2021. 66 с.

Пустовалов С. Ж. Багатокамерні поховання та деякі питання соціальної структури катакомбного суспільства. Археологія. 1990. № 3. С. 56–67.

Санжаров С. Н. О социальной структуре катакомбного общества Восточной Украины (эпоха средней бронзы). Історичні записки: збірник наук. пр. Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2007. Вип. 16. С. 149–160.

Дубяга А. П. Поховання з луками Донецько-Донської катакомбної культури. Археологія Північно-Східної України: здобутки, сучасний стан та перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми, 27 травня 2022 р.). Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. С. 31–33.

Дубяга А. П. Статевовіковий аналіз поховань Донецько-Донського варіанту катакомбної культури з елементами озброєння. Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works / edited by M. Zhurba. Montreal: СPM «ASF», NGO «Sobornist», 2020. Issue 5(10). Р. 52–55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини