Принципи публічної служби в призмі адміністративно-правової доктрини

Автор(и)

  • Ю. О. Лукашук

Ключові слова:

публічна служба; принципи публічної служби; державна служба

Анотація

У дослідженні подана інформація про принципи публічної служби з наведенням власного переліку тих принципів, що притаманні публічній службі загалом. Завдяки проведеному дослідженню та узагальненню позицій різних науковців встановлено наявність значної дискусії у адміністративно-правовій доктрині між визначенням ключових принципів публічної служби. Така суперечність викликана відсутністю законодавчо закріплених принципів публічної служби в єдиному нормативно-правовому акті, адже наявні у різних законах визначення дещо суперечать одне одному. За результатом дослідження виділено такі принципи: дотримання верховенства права; законності; пріоритету прав і свобод людини та громадянина; публічності та патріотизму; гуманізму та соціальної справедливості; професійності; доброчесності; ефективності; політичної неупередженості; прозорості та відкритості.

Посилання

Галай В. О. Сучасна концепція принципів публічної служби в адміністративному праві України: дис. ... д-ра юрид. наук: «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Ірпінь, 2020. 581 с.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Пузанова Т. А. Поняття та значення принципів державної служби. Право і Безпека. 2009. № 5. С. 53–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2009_5_13

Селецький О. В., Шестак Л. В. До питання про принципи публічної (державної) служби. Нове українське право. 2021. Вип. 4. URL: http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/86/77

Ковальова Д. Державна служба України як суб’єкт професійної соціалізації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 3(26). URL: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/26.pdf

Карпа М. Принципи здійснення публічної служби. Демократичне врядування. Науковий вісник. 2010. Випуск 6. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/jan/26646/karpa.pdf

Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія. Харків: Право, 2005. 304 с.

Мельничук Т. П. Принцип професіоналізму під час здійснення публічної служби в європейських державах. Публічне управління та адміністрування в Україні. 2018. Вип. 8. С. 80–84. URL: http://www.pag-journal.iei. od.ua/archives/2018/8-2018/16.pdf

Ківалов С. В. Принципи державної служби у новому Законі «Про державну службу». Актуальні проблеми держави і права. 2012. № 1. С. 7–16. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/4818/01.pdf?sequence= 1&isAllowed=y

Комірчий П. О. Адміністративно-правові засади публічної служби у правоохоронній сфері: дис. ... д-ра юрид. наук: «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ, 2020. 611с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/17564/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0 %B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_% D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf

Серьогін С. М. Публічна служба: навчальний посібник / за заг. ред С. М. Серьогіна. Дніпро: Грані, 2018. 384 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Право