Методи управління персоналом в умовах війни

Автор(и)

  • Д. О. Данилюк

Ключові слова:

персонал; людські ресурси; методи управління персоналом; війн

Анотація

У статті аналізуються актуальні методи управління персоналом в умовах російсько-української війни. Зокрема, систематизовано класифікації методів управління персоналом, визначено зміст та склад кожної з груп методів. Проаналізовано та обґрунтовано виклики до управління персоналом на перших та подальших етапах повномасштабної війни. Продемонстровано трансформацію методів управління персоналом у відповідь на виклики тривалої війни та повоєнного відновлення. На основі аналізу статистичних даних, опитувань роботодавців щодо використання ними методів управління персоналом доведено, що на перших етапах війни актуальними були організаційні та адміністративно-правові методи управління персоналом, на подальших етапах війни – соціальнопсихологічні. У період повоєнного відновлення основна увага має приділятися економічним методам управління персоналом.

Посилання

Verbyany V. Ukraine’s Economy Grows Year-on-Year, First Time Since War Began. Bloomberg from 22.09.2023. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-22/ukraine-s-economy-grows-year-on-year-firsttime-since-war-began (дата звернення: 07.10.2023).

Індекс сприйняття корупції 2022. URL: https://cpi.ti-ukraine.org (дата звернення: 07.10.2023).

Шацька З. Я. Актуальні підходи до управління персоналом підприємства в умовах воєнного стану. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 10(257). С. 100–104. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/ 123456789/20577

Череп О., Калюжна Ю., Михайліченко Л. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану в Україні. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: 10.32782/2524–0072/2023-48-24.

Коцур А., Островерхов В., Бортник О. Особливості діяльності з управління персоналом в умовах війни. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2023. Вип. 27. С. 58–64. DOI: 10.35774/rarrpsu 2022.27.058.

Деркач М. С. Актуальні питання управління персоналом підприємства в умовах війні. Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Українське сьогодення – 2022: реалії війни та перспективи відновлення країни» (20–21 жовтня 2022 р.). Луцьк, Донецький національний технічний університет. С. 209–211.

Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом: навчально-методичний посібник (видання друге, переробл. і доповн.). Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 288 с.

Управління персоналом: навчальний посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. Київ: Кондор, 2012. 310 с.

Управління персоналом: підручник / В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка. Київ: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 2013. 666 с.

Устіловська А. С. Формування інноваційних методів управління персоналом у розрізі праксеологічного підходу. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Розділ ІІІ. Економіка та управління підприємствами). 2019. № 4. С. 100–108. DOI: 10.29038/2411–4014-2019-04-100-108.

Лизунова О. М., Іщенко Я. Г., Кондрашова Г. В. Використання інноваційних методів управління персоналом підприємства. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. С. 448–456. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/ uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-14-2018.pdf#page=448

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління персоналом» [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» / Л. С. Борданова, В. Е. Мельничук, Н. В. Рощина Н. В. Семенченко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові данні (1 файл: Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.103 с.

Опитування щодо впливу війни на підходи до управління людським капіталом. Deloitte, 2022. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/Press-release/AmCham-Deloitte-Survey-on-impact-ofwar-on-HC_UKR.pdf

Гончаренко К. Результати глобального дослідження про реалії українського рекрутингу та закриття вакансій в умовах війни. 22.09.2022. URL: https://budni.rabota.ua/ua/resume-job-search/rezultati-globalnogo-doslid zhennya-pro-realiyi-ukrayinskogo-rekrutingu-ta-zakrittya-vakansiy-v-umovah-viyni (дата звернення: 07.10.2023).

Вереньова Д. Майже 80 % релокованих підприємств відновили свою роботу на нових місцях. 31 жовтня 2022 року. URL: https://24tv.ua/business/relokatsiya-ukrayinskih-pidpriyemstv-mayzhe-80-vidsotkiv-vidnovili_n2188282 144

Ситуація на ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості у 2022 році. Державна служба зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67 (дата звернення: 07.10.2023).

Зменшили бюджет та змінили бенефіти – як війна вплинула на соціальний пакет та бонуси українських IT-компаній. 27.04.2023. URL: https://senior.ua/articles/zmenshili-byudzhet-ta-zmnili-benefti--yak-vyna-vplinula-nasocalniy-paket-ta-bonusi-ukranskih-itkopmany (дата звернення: 08.10.2023).

Чому росіяни хочуть знищити Україну. Сапольскі пояснює природу зла в подкасті «Простими словами». URL: https://www.village.com.ua/village/knowledge/podcast/341663-robert-sapolsky (дата звернення: 09.10.2023).

Управління персоналом під час війни: Біла книга з результатами проведених інтерв’ю: практики українських компаній, основні болі та варіанти їх вирішення. Develor Ukraine. URL: https://www.develorukraine.com/ whitepaper (дата звернення: 09.10.2023).

Біла книга з результатами проведених інтерв’ю: виклики та потреби різних груп громадян, утримання співробітників та розширення їхніх можливостей «Різність досвіду та інклюзія». Develor Ukraine. URL: https://www.develorukraine.com/whitepaper (дата звернення: 09.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

Економічні науки