Семантика об’єкта каузації в екзистенційних дієсловах із семою заперечення (на матеріалі англійської мови).

Автор(и)

  • M.O. Kutsa

Ключові слова:

каузація, екзистенційність, заперечення, дієслово, лексична семантика

Анотація

У даній роботі проаналізовано каузативні екзистенційні дієслова із семою заперечення в англійській мові, а саме, семантичні типи дієслів в залежності від об’єкта екзистенційної ситуації (далі ОЕС). Методологійною основою роботи є два типи лінгвістичного аналізу: дефініційний та компонентний аналіз. Визначено, що каузативність, екзистенційність та заперечення є універсальними фундаментальними категоріями мови. З метою виявлення продуктивності семантичних типів в англійській мові здійснено кількісний аналіз емпіричного матеріалу. В результаті проведеного дослідження було виділено три основні групи каузативних екзистенційних дієслів із семою заперечення в залежності від ОЕС, а саме: припинення існування неістоти, істоти та абстрактної сутності.

Посилання

Залужна О. О. Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах: монографія. Вінниця, 2019. 316 с.

Кузнецов А. М. Глагол to be и его лексико-семантические эквиваленты. Категории бытия и обладания в языке. М. : Наука, 1977. С. 68–100.

Jespersen O. Negation in English and Other Languages. København : Ejnar Munksgaard, 1966. 151 p.

Байкеева В. М. Семантические параметры непереходных глаголов современного английского язика : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / В. М. Байкеева. Львов, 1999. 16 с.

Придворова Т. П. Развитие глаголов бытия и прекращения бытия в английском языке. (Опыт историкосемантического исследования) : дис. ... канд. філол. Наук : 10.02.04 / Т. П. Придворова. М., 2005. 216 с.

Бахарев А. И. Отрицание и способы его выражения в русском языке XV–XVII вв. Вопросы языкознания. 1981. № 2. С. 99–109.

Загнітко А. П. Основи українського теоретичного синтаксису. Частина1. Горлівка : ГДПІІМ, 2004. 288 с.

Givon T. Negation in Language: Pragmatics, Function, Ontology. Syntax and Semantics / [P. Cole (ed.)]. Pragmatics 9. New York. : Academic Press, 1978. P. 69–112.

Iyeiri Y. Aspects of English Negation. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins, 2005. 239 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія, журналістика, психологія