Поняття, сутність та значення якості закону.

Автор(и)

  • D.L. Drach

Ключові слова:

якість закону, ефективність закону, юридична техніка, механізм правового регулювання

Анотація

Статтю присвячено дослідженню поняття, сутності та значення якості закону. За допомогою загальнонаукових методів (аналіз, синтез, дедукція, індукція, діалектичний, системноструктурний метод) було з’ясовано сутність та значення якості закону; приватнонаукових (правове моделювання, правовий експеримент, правова компаративістика) – проаналізовано структурні характеристики якості закону; спеціальних (кібернетичний та синергетичний) – прослідковано закономірності впливу якості закону на правовідносини та реалізацію закону. Запропоновано власне визначення поняття «якість закону», з’ясовано сутність даної категорії шляхом аналізу наукових підходів, розкрито значення якості закону.

Посилання

Стащенко А. Про науково-теоретичні проблеми якості закону як основи його ефективності. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 11. С. 23–27.

Суходубова І. В. Стабільність і динамізм законодавства: поняття, співвідношення, засоби забезпечення: монографія. Харків: Право, 2016. 228 с.

Чорнолуцький Р. В. Теоретичні проблеми підвищення якості законодавчих актів у нормотворчій (нормопроектній) діяльності. Держава і право. Серія «Юридичні науки». зб. наук. праць. 2015. Вип. 67. С. 11–34.

Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації: дис. … доктора юрид. наук. Київ, 2017. 503 с.

Мельник А. А. Техніко-юридичний аспект якості закону. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 38–43.

Артикуца Н. Якість закону як соціальна цінність. Людина і закон: публічно-правовий вимір: зб. наук. праць. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «VIІ Прибузькі юридичні читання» (Миколаїв, 25–26 листопада 2011 р.). Миколаїв: Південний регіональний центр Національної академії правових наук України, Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія», Європейська організація публічного права, 2011. С. 28–30.

Монастирський Д. А. Стабільність закону: поняття, сутність та фактори забезпечення: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2008. 199 с.

Сурай І., Караченцева Н. Чинники якості законодавчої діяльності в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 1 (28). С. 54–60.

Андреев А. В. Понятие качества закона и параметры, его определяющие. URL: http://adhdportal.com/book_3129_chapter_14_Ponjatie_kachestva_zakona_i_parametry,_ego_opredeljajushhie.html (дата звернення: 18.03.2020).

Нестерович В. Ф. Поняття форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. № 2. С. 14–22.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право