Щодо кола осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Автор(и)

  • T.O. Zabeyda
  • I.V. Chepys

Ключові слова:

право на працю, додаткові гарантії, зайнятість, працевлаштування, безробіття

Анотація

У статті розглядаються особливості працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування, в умовах сучасності. Зокрема, приділяється увага таким категоріям громадян, як молодь, діти-сироти, особи з інвалідністю, учасники бойових дій та інші. Аналізується сучасний стан законодавства, що регулює ці питання і здійснюється пошук нових шляхів вирішення проблем, пов’язаних з цими категоріями громадянам. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства у цій сфері.

Посилання

Амелічева Л. П., Нефьодов О. В. Прекарізація як чинник трансформації інституту трудового права «зайнятість і працевлаштування» в умовах дефіциту гідної праці, Правничий часопис Донецького університету. 2017. № 1–2. С. 13–24.

Вишновецька С. В. До питання про проблеми правового регулювання дистанційної зайнятості працівників. Часопис НаУОА. Серія право. Електронне наукове фахове видання Національного університету «Острозька академія». 2015. № 1 (11). URL : http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/18031

Жернаков В. В. Право на зайнятість: проблеми регулювання та реалізації. Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 грудня 2015 р.). Львів: Український центр соціально-правових досліджень; Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка 2016. С. 61–65.

Іншин М. І. Дистанційна зайнятість працівників в умовах ринкової економіки. Форум права. 2014. № 3. С. 466–469. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_3_79

Лагутіна І. В. Трудові права позикових працівників. Право і суспільство № 5. 2015. С. 85–91. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5_17

Пилипенко П. Д. Глобалізація ринку праці та правове забезпечення повної продуктивної і вільно обраної зайнятості. Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 грудня 2015 р.). Львів: Український центр соціально-правових досліджень; Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка 2016. С. 1–7.

Прилипко С. М. Правове регулювання зайнятості населення. Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. Харків, 2001. Вип. 49. С. 104–113.

Чанишева Г. І. Правове регулювання неповної зайнятості. Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 грудня 2015 р.). Львів: Український центр соціально-правових досліджень; Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка 2016. С. 11–14.

Ярошенко О. Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості та праці молоді. Вісник Академії правових наук України. Х.: Право, 2004. № 4 (39). С. 205–213.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року, № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України.1996. № 30. Ст. 141.

Кодекс законів про працю України: Кодекс України від 10 грудня 1971 року, № 322-VIII. Відомості Верховної Ради України. 1971. № 50. Ст. 375.

Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року, № 5067-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 24. Ст. 243.

Тимошенко Н. І. Активна соціальна підтримка молоді в сфері працевлаштування як напрям діяльності центрів зайнятості в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2019. Вип. 4. С. 71–74.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право