Європейський ордер на арешт.

Автор(и)

  • M.I. Traskevych

Ключові слова:

Європейський ордер на арешт, екстрадиція, міжнародне співробітництво, Європейський Союз, простір свободи, спільна політика безпеки, правосуддя

Анотація

У статті досліджено особливості застосування Європейського ордеру на арешт як ефективного інструменту міжнародного співробітництва у кримінально-правовій сфері, встановлено позитивні та негативні аспекти застосування Європейського ордера на арешт, досліджено правову природу цього інструменту, зроблено порівняння Європейського ордера на арешт та екстрадиції. Особлива увага приділяється проблемним питанням застосування Європейського ордеру на арешт в країнах Європейського Союзу та України.

Посилання

Про Європейський ордер на арешт та процедури передачі осіб між державами-членами: Рамкове рішення Європейської ради від 13 червня 2002 р. № 2002/584/ПВД. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b17.

Бенч Н. Правова природа Європейського ордеру на арешт у праві Європейського Союзу. Національний юридичний журнал «Теорія і практика». № 5. 2016. С. 213–216.

Ключников А. Ю. Исполнение европейского ордера на арест в Германии. Ленинградский юридический журнал. 2017. С. 180–189. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/ispolnenie-evropeyskogo-orderana-arest-v-germanii.

Наливайко Є. О. Розшук та видача підозрюваного (обвинуваченого). Науковий часопис Національної академії прокуратури України. № 4. 2016. С. 131–137.

Попаденко Е.В. Европейский ордер на арест як альтернатива экстрадиции. Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики: сб. м-лов Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар. 2013. С. 348–353.

Зуєв В. В. Гармонізація кримінального процесуального законодавства України з питань екстрадиції особи у кримінальному провадженні зі стандартами міжнародного кримінального суду. Кримінальний процес та криміналістика: судова експертиза. Юрист України. 2018. С. 55–61.

Потемкина О. Проблемы применения европейского ордера на арест государствами-членами ЕС. URL : http://alleuropa.ru/?p=2523

Європейська конвенція про видачу правопорушників Париж, 13 грудня 1957 року URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_033?find=1&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#w11

Бенч Н. Правові особливості застосування Європейського ордеру на арешт. Журнал європейського і порівняльного права. № 4. 2016. С. 39–52.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/23 41–14

Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäisches Haftbefehlsgesetz - EuHbG)) vom 20 Juli 2006 URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/ start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl106s1721.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_i d%3D%27bgbl106s1721.pdf%27%5D__1585680106035

Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 23 dezember 1982 URL: https://www.gesetze-im-internet.de/irg/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право