Проблеми оцінки в рамках управління виробничими запасами вітчизняних підприємств.

Автор(и)

  • A.O. Tsybulko

Ключові слова:

виробничі запаси, оцінка, облік, управління

Анотація

Виробничі запаси є основним ресурсом підприємств, а ефективність їх використання напряму впливає на конкурентну позицію суб’єкта господарювання. Особливу увагу при організації управління запасами слід приділяти точності їх оцінки як показнику, що визначає кінцеві фінансові результати підприємства. Питанням удосконалення обліку виробничих запасів присвятили свої дослідження численні вітчизняні вчені, але вони не зосереджувалися на проблемах оцінки запасів. Тому дослідження оцінки виробничих запасів з точки зору ідентифікації проблем і напрямів їх вирішення є актуальним практичним завданням. Метою статті є ідентифікація проблем оцінки виробничих запасів на вітчизняних підприємствах з точки зору пошуку шляхів їх розв’язання. У дослідженні ідентифіковані проблеми оцінки виробничих запасів у різні часові періоди, сформульовані завдання обліку та вдосконалення управління виробничими запасами вітчизняного підприємства, намічені перспективи подальших досліджень.

Посилання

Безкоровайна Л. В. Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів та напрямки його вдосконалення. Економіка. Управління. Інновації. 2016. Випуск № 4 (19). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_4_3.

Данілочкіна О. В., Голод В. О. Актуальні проблеми організації і ведення обліку виробничих запасів підприємствами України. Економічний вісник. 2012. № 18/1. С. 47–49.

Кононенко В., Цупаленко Ж. Облік виробничих запасів: сучасний стан та напрямки вдосконалення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 16(1). С. 147–151.

Мілько Л. В., Хотенчук Я. А. Питання вдосконалення обліку виробничих запасів. URL : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2423.

Світлична В. Ю. Актуальні проблеми організації і ведення обліку виробничих запасів підприємствами України. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/716/.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів Україні № 246 від 20.10.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (дата звернення: 10.03.2020 р.).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: наказ Міністерства фінансів Україні № 163 від 07.07.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 (дата звернення: 10.03.2020 р.).

Васільєва Л. М., Соколенко А. І. Сучасні проблеми та напрями та напрями вдосконалення організації та ведення обліку виробничих запасів на підприємстві. Молодий вчений. 2017. № 4. С. 623–625.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні науки