Регулювання відносин у цифровому просторі: порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного досвіду

Автор(и)

  • Б. В. Довгань 

Ключові слова:

інформаційні права; право на доступ до Інтернет; цифровий простір; інформаційнотехнологічні відносини

Анотація

У статті висвітлено проблеми, що виникають в інформаційно-правовому просторі та шляхи їх подолання. За допомогою діалектичного, кібернетичного, статистичного, формально-юридичного, порівняльно-правового методів наукового дослідження охарактеризовано досвід правового закріплення права на Інтернет та суміжних до нього прав на міжнародному рівні; здійснено порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного регулювання відносин, що виникають у цифровому просторі. Запропоновано можливі шляхи удосконалення законодавчої бази України у питанні інформаційно-технічних прав з акцентом на права, що виникають в мережі.

Посилання

Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття «інформаційні права людини». Підприємництво, господарство і право. 2018. № 2. С. 155–159.

Гуцу С. Ф. Правове регулювання мережі Інтернет: міжнародний і вітчизняний досвід. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2018. Вип. 2 (38). С. 114–118.

Супрун О. В. Право на доступ до Інтернету: поняття та міжнародно–правове регулювання. Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського: матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.). Одеса: Фенікс. 2012. С. 339–342.

Підсумкові документи Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства. Державний комітет телебачення і радіомовлення України. URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/printable_article?art_id=61592 (дата звернення 19.09.2020).

Васильченко О. П. Право на доступ до мережі: надати не можна позбавити. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2019. № 41. Том 1. С. 34–37.

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059.

Ромащенко В. А. Азійська модель правового регулювання інформаційного суспільства. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. №5. С. 15–18.

Головко О. М. Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій. Інформація і право. 2019. № 4(31). С. 37–44.

Коваленко О. Ю. Особливості правовідносин в Інтернеті. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Спецвип. Ч. 1. С. 134–137.

Беляков К. І. Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: «віртуальні правовідносини». LEX PORTUS. 2016. № 2. С. 47–63.

Грігорянц Г. Правовий статус провайдера за законодавством зарубіжних країн. Юридичний вісник. 2016. №4. С. 82–90.

Романюк К. П. Правові проблеми захисту авторського права і суміжних прав від Інтернетпіратства в Україні. Збірник наукових рефератів магістрів юридичного факультету національної академії управління – 2017. 2017. С. 194–205.

Потерейко О. О. Віртуалізація держави: теоретико-методологічний аналіз: дис. … канд. юрид. наук: 23.00.01. Львів, 2019. 201 с.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5 жовтня 2017 р., № 2163-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 45. Ст. 403.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»: Указ Президента України від 15 березня 2016 року, № 96/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#n11 (дата звернення 19.08.2020).

Ортинський В. Л. Основні засади забезпечення кібербезпеки України. ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні: зб. матер. ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (17 листопада 2017 р.). Львів, 2017. С. 149–151.

Звіт Голови Національної поліції України про результати роботи відомства у 2019 році. С. 1–12. URL: www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-npu-2019.pdf.

Золотар О. О. Правові основи інформаційної безпеки людини: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2018. 499 с.

Радейко Р. І. Міжнародна практика блокування доступу до інформаційних ресурсів у мережі Інтернет. ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні: зб. матер. ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (17 лист. 2017 р.). Львів, 2017. С. 160–166.

Єршов М. О. Роль української ІТ-освіти на світовому ринку інформаційних товарів і послуг. Науковий вісник. 2018. № 16. С.74–81. URL: https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.16.74–81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філософія, право