Правова природа мирової угоди в цивільному процесі України

Автор(и)

  • К. Г. Опарін 

Ключові слова:

мирова угода; цивільний процес; договір

Анотація

Стаття присвячена дослідженню положень законодавства, судової практики та доктрини щодо правової природи мирової угоди у цивільному процесі України. На основі аналізу норм Цивільно-процесуального кодексу України виокремлено ключові ознаки мирової угоди. Досліджено три основні підходи, що встановились серед науковців, щодо розуміння правової природи мирової угоди, такі як: матеріально-правова, процесуальна та змішана. Встановлено, що змішана позиція є найбільш правильною, оскільки вона поєднує в собі основні переваги двох попередніх точок зору і в той же час дозволяє усунути їх недоліки.

Посилання

Цивільний процесуальний кодекс України : Кодекс України; Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618- IV. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1618-15 (дата звернення: 08.09.2020).

Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 12.06.2018 у складі № 908/1604/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74691752 (дата звернення: 08.09.2020)

Соколянський Д. В. Мирова угода сторін у цивільному судочинстві України: постановка проблеми. Актуальні проблеми держави і права. 2012. № 66. С. 348–353. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_66_52

Ятченко Є. О. Укладення мирової угоди під час здійснення судочинства та у виконавчому провадженні. Судова апеляція. 2015, №4. С. 41–48.

Штефан М. Й. Цивільний процес: підруч. [для юридичних спеціальностей вищих закладів освіти]. К.: Ін Юре, 1997. 608 с.

Лазарев С. В. Мировое соглашение в гражданском процессе: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15. Екатеринбург, 2005. 195 с.

Бортнік О. Г. Мирова угода в цивільному судочинстві: дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2007. 189 с.

Рожкова М. А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте: монография. Москва : Статут, 2005. 572 с.

Цивільний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15 (дата звернення: 09.09.2020)

Ухвала Верховного суду у складі Касаційного цивільного суду від 27 лютого 2019 року у справі 752/9083/16-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80224016

Гукасян Р. Е. Проблема в советском гражданском процессуальном праве: монография. Саратов, 1970. 190 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філософія, право