Порівняльно-правовий аналіз договору комерційної концесії та договору франчайзингу

Автор(и)

  • К. О. Савчук 

Ключові слова:

франчайзинг; комерційна концесія; франчайзер; правоволоділець

Анотація

Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу договору комерційної концесії та договору франчайзингу. Методологічною основою роботи є метод порівняльного правознавства, системний метод, термінологічний метод та метод індукції до літературної та нормативно-правової бази роботи. Проаналізовано норми законодавства України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан тощо, які регулюють правовідносини пов’язані з договорами франчайзингу та комерційної концесії. На основі проведеного дослідження встановлено ключові відмінності між договором комерційної концесії та договором франчайзингу.

Посилання

Регламент Комісії (ЄС) від 30 листопада 1988 р. № 4087/88 «Про застосування статті 85 (3) Римського договору до категорії франчайзингових угод». URL: http://rua.pp.ua/reglament-komissii-4087- noyabrya-1988-goda-40195.html

Амеліна І. В., Семенець В. В. Розвиток франчайзингової діяльності в Україні. Економіка і регіон. 2015. № 2 (51). С. 21–24.

Горбова Х. В. Проблемні питання концесійної діяльності підприємств нафтогазового комплексу. Ефективна економіка. 2012. № 3. С. 1–3.

Цивільний кодекс України: Закон України від 31 жовтня 2019 р. № 263-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 2. Ст. 5.

Господарський кодекс України: Закон України від 12 грудня 2019 р. № 367-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 15. Ст. 92.

Проект Закону про франчайзинг 2679-VIII від 07.02.2019 року. Верховна Рада Україна. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63201

Бобоев Дж. К. Договор коммерческой концессии по законодательству Республики Таджикистан: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03. Душанбе, 2010. 152 с.

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/#dst0

Ющенко Н. А. Проблемы разграничения понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг». Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4. С. 236–241.

Забелин П. Е. Особенности международного франчайзинга. Государство и право: теория и практика. 2011. С. 207–212.

Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-I. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013880#pos=1;-16

О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге): Закон Республики Казахстан от 24 июня 2002 года № 330-II. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1031861#pos=1;-14

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З. URL: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218

Мазепов П. Е. О некоторых проблемах заключения трансграничных договоров франчайзинга с применением российского права. Юридическая наука. 2018. № 4. С. 34–38.

Паніна Ю. С. Правове регулювання договору франчайзингу в Європейському Союзі та Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. Івано-Франківськ, 2017. 18 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філософія, право