Функціональні та лексико-семантичні особливості метафоричних позначень рис характеру людини в німецькій мові

Автор(и)

  • М. Б. Прокопська 

Ключові слова:

метафора; функціональний підхід; конотація; семантика; тематичний блок

Анотація

Стаття присвячена розгляду функціональних та лексико-семантичних особливостей метафор на матеріалах німецької мови. Наведено перелік типів метафор класифікованих за функціональними характеристиками. Увага зосереджена на оціночній метафорі, а саме наведені статистичні дані щодо кількості метафоричних оцінних одиниць з позитивним, негативним та змішаним значенням. Наведені статистичні дані лексичного матеріалу, класифікованого на тематичні блоки.

Посилання

Аристотель. Поэтика: соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. 700 c.

Єщенко Т. А. Метафора в українській поезії 90-х років ХХ ст. : дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Донецьк: Донецький нац.. ун-т, 2001. 337 с.

Каракевич Р. О. Функціональний підхід до аналізу фразеологічних одиниць у мовному аспекті. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Кам’янецьПодільський: «Аксіома», 2013. Вип. 32. С. 186–189.

Fesmire S. What is Cognitive About Cognitive Linguistics? Metaphor and Symbolic Activity. 1994. Vol. 9. № 2. P. 149–154.

Cameron L. A Discourse Dynamics Framework for Metaphor. Theories of Metaphor in Discourse. Contemporary Theories of Metaphor. 2010. P. 77–96.

Вовк В. Н. Языковая метафора в художественной речи: природа вторичной номинации. К.: Наукова думка, 1986. 142 с.

Жаботинская С.А. Концептуальный анализ: Типы фреймов. Вестник Черкасского университета. 1999. Вып. 11. С. 3–20.

Ніконова В .Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: [моногр.] Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровськ. ун-ту економіки та права, 2007. 364 с.

Lakoff G. Metaphor and War. The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf. URL: https://goo.gl/KHUD91.

Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 370–385.

Туранина Н. А. Образная модель мира в поэтическом дискурсе В. Маяковского (на материале авторских словарей тропов). Мова. 2013. № 20. С. 16–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mova_2013_20_4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філологія