Деякі проблеми правового забезпечення гарантій реалізації права на працю молоді

Автор(и)

  • А. А. Буравська

Ключові слова:

гарантія реалізації права на працю; молодь; перше робоче місце; працевлаштування молоді

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблематиці правового забезпечення гарантій реалізації права на працю молоді. Методологічну основу дослідження складають наступні методи: порівняння, узагальнення, діалектичний та формально-юридичний метод, також метод системного та комплексного аналізу. У статті звертається увага на необхідність створення молодіжних установ, спрямованих на гідне працевлаштування молоді. Проаналізовано стан законодавства у сфері гарантій забезпечення молоді першим робочим місцем. Зроблено висновок про необхідність введення заохочення для роботодавців при працевлаштуванні молоді шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про зайнятість населення». Запропоновано активізувати на державному рівні співпрацю із роботодавцями щодо забезпечення молоді робочими місцями, особливо першим робочим місцем, та організувати моніторинг у сфері працевлаштування молоді.

Посилання

Експерти занепокоєні зростанням безробіття серед молоді. Веб-портал ГУРТ. URL:https://gurt.org.ua/news/informator/64133/ .

В Україні побільшало безробітних. Веб портал Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.u a/news/2020/09/25/665522/.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР. Голос України. 1996. №128.

Європейська соціальна хартія (переглянута): Хартія Ради Європи від 3 травня 1996 р. №994_062. Голос України. 2006. №227.

Швець О. В. Новітні аспекти зайнятості молоді на ринку праці України. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 2. С. 359-367.

Яцкевич І. І. Поняття та ознаки юридичних гарантій у трудовому праві. Публічне право. 2014. № 3. С. 138-144.

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50.

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5 лютого 1993 р. №2998-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 16.

Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 р. №5067-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 63. С.17.

Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. №281-ХІV. Голос України. 1998.

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021–2025 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1669-р. Урядовий кур’єр. 2021. № 6.

Грекова О. О., Зозоля А. О., Середа О. Г. Проблемні питання працевлаштування молоді в Україні. «Young Scientist». № 11 (63). 2018. С. 803–805.

Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю: Закон України від 4 лист. 2004 р. №2150-IV. Голос України. 2004. № 228.

Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням: постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. №992. Урядовий кур’єр. 1996.

Якушко Т. Молодіжні центри праці. Веб-портал Державної бібліотеки України для юнацтва. URL: http://help.4uth.gov.ua/work/molodiznicentripraci.

Міжнародна організація праці (МОП). Офіційний веб-портал Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. URL: https://geneva.mfa.gov.ua/ posolstvo/2609-labour (дата звернення 10.02.2021).

Ільїч Л. М. Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування. Економіка та держава : міжн. наук.-пр. журн. Київ, 2017. Вип 4. С. 69–74.

Середа О. Г. До проблеми працевлаштування молоді. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С. 56–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Право