Державний борг України: теоретичні аспекти та сучасні тенденції

Автор(и)

  • К. О. Семеренко

Ключові слова:

державний борг; обслуговування державного боргу; боргова політика; облігації внутрішньої державної позики; міжнародні фінансові організації

Анотація

У статті проведено дослідження основних етапів формування боргової політики України. Розглянуто основні причини виникнення державного боргу впродовж незалежності. Здійснено критичний аналіз щодо визначення дефініції «державний борг», результати якого дозволили виділити характерні особливості державного боргу. Систематизовані функції державного боргу та надана їх характеристика. Проаналізована динаміка державного боргу України.

Посилання

Стародубцева Т. В., Семенова К. Д. Статистичний аналіз державного боргу України та причини його виникнення впродовж незалежності. Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових студентських праць. Випуск 2. Одеса, ОНЕУ. 2016. С. 73– 80.

Хома І. Б., Папірник С. Є. Аналіз державного боргу України: сучасний стан та напрями оптимізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 33. Частина 2. 2020. С. 108–114.

Крисоватий А. І., Іващук О. Т. Фіскальні межі експансії боргових фінансів в Україні. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2010. № 2. С.14–25.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2456- 17/page-Text (дата звернення: 28.09.2021).

Федоcов В., Гладченко Л. Бюджетний дефіцит у контексті західної фінансової теорії і практики. Финансовые риски. 2009. № 3. С. 19–32.

Макконелл Р., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Ч. 1. Макроекономіка / пер з англ. Львів: Просвіта, 1997. 672 с.

Воробйов Ю. М., Гриценко О. І. Державний борг та його вплив на соціально-економічний стан України в умовах світової фінансової кризи. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. Сімферополь, 2009. № 1. С. 22–34.

Вахненко Т. П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи. Фінанси України. 2009. № 6. С. 14–28.

Фінансова енциклопедія / О. П. Орлюк, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха [та ін.] / за заг. ред. О. П. Орлюк. К.: Юрінком Інтер, 2010. 472 с.

Мірошниченко І. С. Зовнішня заборгованість України як чинник впливу на економічну безпеку держави в умовах глобалізації. Облік і фінанси. 2014. № 3. С. 102–109.

Руденко Ю. М. Вплив державного боргу на економічний розвиток України. Формування ринкової економіки. 2007. № 8. С. 162–171.

Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С., Славкова А. А. Фінанси: навч.-метод. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 387 с.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України. К. Центр навчальної літератури, 2004. 544 с.

Конопліцький В. А., Філіна Г. І. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний. К.: КНТ, 2007. 580 с.

Козюк В. В. Державний борг в умовах ринкової трансформаційної економіки України: монографія. Тернопіль: Вид-во «Карт-бланш», 2002. 238 с.

Онищук Я. В. Державний борг України в умовах ринкової трансформації економіки: монографія. К.: Світ, 2002. С. 197. 264

Корнєв В. Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень. Економіка України. 2000. № 6. С. 30–37.

Вахненко Т. П. Державний борг України та його економічні наслідки. К.: Альтерпрес, 2000. 152 с.

Дудченко В. Державний борг як об’єкт регулювання. URL: https://biem.sumdu.edu.ua/ images/stories/docs/K_ME/Dudchenko_5.pdf.

Державний борг України. Вікіпедія. URL:https://uk.wikipedia.org/wiki.

Кравчук О. В. Історія формування боргової залежності України. Центр економічних і соціальних досліджень. 2015. URL: https://commons.com.ua/ru/formuvannya-zalezhnosti/ (дата звернення: 28.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Економічні науки