Морфологічні засоби вираження категорії оцінки в англійській мові

Автор(и)

  • Г. В. Кислякова

Ключові слова:

оцінка; емоції; категорія; морфологія; афіксація

Анотація

Дослідженні присвячено особливостям морфологічних засобів вираження категорії оцінки в англійській мові. У дослідженні були застосовані наступні методи: дефініційний та компонентний аналіз – для визначення елементарних сем; дистрибутивний та контекстологічний – для з’ясування лексикосинтаксичної сполучуваності слів; словотвірний – для встановлення моделей словотворення та їхніх структурних типів; описовий метод – для комплексної презентації результатів дослідження. Зaлeжнo від ситyaцiї, статусу учaсникiв кoмyнiкaції та iнших мoвних і позамовних фaкторiв, лeксикa мoже мaти рiзний стyпiнь нaсиченoстi та iнтeнсивнoстi. Поширеним засобом вираження категорії оцінки є афіксація – найпродуктивніший засіб словотворення в англійській мові. Різноманітні стилістично забарвлені префікси, суфікси та заперечні частки дають змогу мовцям висловлювати власну думку, ставлення до певних речей та уявлення про світ.

Посилання

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки, Изд. 2-е, доп. М.: Едиториал УРСС, 2012. 280 с.

Токарева Е. Н. Специфика выражения оценки в гендерном дискурсе: На материале современного английского языка : дис. канд. филол. наук. Уфа, 2006.

Martin J. R. & White P. R. Language of evaluation: Appraisal in English. London: Palgrave Macmillan, 2005.

Hunston Susan Corpus Approaches to Evaluation: Phraseology and Evaluative Language (Routledge Advances in Corpus Linguistics Book 13) 1st Edition, Kindle Edition. 326 p.

Артюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. Наука, 1988, 341 с.

Gilbert Ryle.The concept of mind. London; New York : Hutchinson’s University Library.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки, Изд. 2-е, доп. М.: Едиториал УРСС, 2002. 280 с.

Бортничук Е. Н., Василенко И. В., Пастушенко Л. П. Словообразование в современном английском языке. Харьков, 2012.

Кіріліна А.В. Гендер: лингвистические аспекты: Москва, 2011.

Щербатих Є. Ю. Конструкції оціночної семантики утекстах сучасних англомовних інтерв’ю: дис. Ярославль, 2016. 188 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Філологія