Особливості вживання оказіоналізмів в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі YouTube відео англійськомовних блогерів).

Автор(и)

  • V.V. Holovenko

Ключові слова:

оказіоналізм, Інтернет-дискурс, сенсорна лексика, комунікативний процес, перцепція

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей генези та функціонування оказіоналізмів у межах розмовного Інтернет-дискурсу. Дослідження здійснюється на матеріалі відеооглядів англійськомовних блогерів, розміщених на платформі YouTube, що дозволяє розглянути особливості вживання оказіоналізмів у процесі усного непідготовленого мовлення, які вживаються задля точного відтворення перцептивної інформації, отриманої відеоблогерами під час дегустації українських страв та продуктів харчування. Шляхом застосування методу суцільної вибірки, компонентного, контекстно-ситуативного (дискурсивного) та словотвірного аналізу, а також описового та кількісного методів здійснюється виокремлення оказіоналізмів лексичного та семантичного типів, незначна різниця між кількісними показниками яких свідчить про продуктивність даних типів оказіональних новотворень у сфері віртуальної комунікації.

Посилання

Худобина Л. А. Окказионализмы как средство выразительности. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://studik.net/okkazionalizmy-kak-sredstvo-vyrazitelnosti/.

Четина М. М. Когнитивный анализ актов окказиональной номинации (на материале прозы Дж. Фаулза). Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2010. № 6. С. 162–165.

Zaluzhna O. YouTube Videos as a Source of Empiric Material for the Linguistic Research. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» (17 січня 2020 р.). Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 16–19.

Лущиков В. А, Терских М. В. Жанрово-тематические и языковые особенности видеоблогов. Вестник Тамбовского университета. Серия «Общественные науки». 2018. № 14. С. 57–75.

Шепітко І. В., Сенів М. Г. Структурно-семантична класифікація найменувань на позначення смаку в англійській та українській мовах. Вісник Донецького національного університету. 2016. С. 134–138.

Samuel and Andrey – Travel and Food Videos [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://youtu.be/R012xnuZ094.

Jamesyboy Experiment [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://youtu.be/zdH-TAU29xE.

emmymedeinjapan [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://youtu.be/GdIRXFZXKv8.

Matty Ice Reviews [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://youtu.be/DM6QGUnecIU.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М. : Едиториал УРСС, 2004. 571 с.

Фельдман Н. И. Окказиональные слова и лексикография. Вопросы языкознания. 1957. № 4. С. 64–73.

Зайцева Е. А. Окказиональные средства выражения авторской позиции (на материале поэтических текстов). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9 «Сучасні тенденції розвитку мов». 2012. Випуск 8. С. 66–73.

Матковська О. Перспективи лінгвістичних досліджень блогів. Людина. Комп'ютер. Комунікація : збірник наукових праць. 2015. С. 128–131.

Веккессер М. В. Особенности разговорной речи в контексте Интернет-дискурса. Язык и социальная динамика. 2012. № 12. С. 193–198.

Залужна О. О., Головенько В. В. Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі YouTube відео англійськомовних блогерів). Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2019. Випуск 38. С. 62–73. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2019.38.6

Longman Dictionary of Contemporary English / [S. Bullon, A. Gadsby, etc. (eds.)]. Edinburg : Pearson Education Limited, 2014. 2161 p.

Лаенко Л. В. Восприятие – сознание –язык: проблема взаимосвязи. Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2006. № 1. С. 5–15.

The Oxford English Dictionary [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.oxforddictionaries.com/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія