Роль асистентської практики у формуванні індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх викладачів.

Автор(и)

  • M.O. Rohova

Ключові слова:

асистентська практика, індивідуальний стиль, педагогічна взаємодія, педагогічна діяльність, педагогічне спілкування

Анотація

У дослідженні розглянуто роль асистентської практики у формуванні індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх викладачів. Проаналізовано підходи до тлумачення поняття «педагогічна практика». Виявлено сучасні методи підготовки майбутніх викладачів для формування індивідуального стилю педагогічного спілкування. Простежено та схарактеризовано фактори, які впливають на формування стилю педагогічного спілкування під час асистентської практики. Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування описового, системно-структурного та соціологічного методів.

Посилання

Закон України про «Про вищу освіту» від 09.08. 2019. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 37–38. 2004 с.

Добіжа Н. В. Формування індивідуального стилю педагогічного сплакування майбутніх учителів іноземної мови в процесі педагогічної практики: автореф. …канд. пед. наук, 13.00.04. Вінниця, 2016. 24 с. С.19. URL: https://dspace.vspu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4035/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d 1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%20%d0%94%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%b6%d0%b0- converted.pdf?sequence=1&isAllowed=y, (дата звернення 19.12.19).

Гончаренко С. Г. Український педагогічний словник. К. : Либідь, 1997. 373 с.

Берека В. Є. Педагогічна практика – невід’ємна складова підготовки майбутнього керівника освітнього закладу. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / [зб. наук. праць / ред. кол.: Хом’як І. М. (гол. ред.) та ін.]. Рівне : РДГУ, 2006. Вип. 35. С. 7–15.

Кацова Л. Г. Формування професійного інтересу у майбутніх учителів у процесі педагогічної практики: дис. … канд. пед. наук.: 13.00.04. Херсон, 2004. 196 с.

Підгурська В. Ю. Педагогічна практика як важлива передумова становлення майбутнього вчителякласовода. Вісник Житомирського державного університету. Випуск 68. Педагогічні науки, 2013. URL : http://eprints.zu.edu.ua/9444/1/1.pdf, (дата звернення 23.12.19).

Фенцик О. М. Асистентська практика: методичні рекомендації до організації та проведення практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Мукачево: МДУ, 2016. 37 с. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/700/1/Fentsyk%20O.M.%20Asystent%C2%B7s%27ka%20praktyka .pdf, (дата звернення 03.02.20).

Багрій В. С. Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2010. 23 с.

Олійник І. П. Використання методу проектів на уроках англійської мови як один із шляхів формування комунікативної компетентності учня. Котовськ, 2012. 21 с.

Щербан Т. Д. Психологія навчального спілкування: [монографія]. К.: Міленіум, 2004. 346 с.

Добіжа Н. В. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх учителів іноземної мови в процесі педагогічної практики: дис. …канд. пед. наук, 13.00.04. Вінниця, 2016. 296 с. URL:https://dspace.vspu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4035/%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d 1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d0%94%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%b6%d0%b0_- converted.pdf?sequence=2&isAllowed=y, (дата звернення 23.12.19).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Педагогічні науки