Теоретико-правові аспекти інституту врегулювання спору за участі судді у цивільному процесі

Автор(и)

  • В. В. Кириченко 
  • Я. М. Литвинюк 

Ключові слова:

цивільний процес; врегулювання спору за допомогою судді; суддя; судове примирення

Анотація

Статтю присвячено дослідженню інституту врегулювання спору за допомогою судді в цивільному процесі України. Проведено аналіз наукових поглядів щодо правової природи даного інституту. Сформульовано пропозиції та висновки задля ефективності та вдосконалення процедури врегулювання спору за допомогою судді.

Посилання

Цивільний процесуальний кодекс України в редакції Закону № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі досудовго розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року. № 5. Верховний Суд України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-09

Рада Європи Комітет Міністрів Рекомендація № (94) 12 (Незалежність, дієвість та роль суддів) (518 засідання заступників міністрів,13 жовтня 1994 року). Професійна юридична система Мега-Нау. URL: http://zakon.nau.ua/ doc/?doc_id=139511 (2015, березень, 12).

Одосій О. Ю. Забезпечувальні заходи в цивілістичному процесі України: дис. на здобуття наук. Ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватнеправо». К., 2018. 235 с.

Горецький О. В. Процедури примирення в цивільному судочинстві: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». К., 2019. 20 с.

Коноваленко Д. Судова медіація – challenge для України. Юридична Газета. 24.10.2017. № 43– 44 (593–594). URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/sudovamediaciya--challenge-dlya-ukrayini.html.

Блаживская О. Урегулирование спора с участием судьи и медиация: что общего в этих институтах. prostopravo.com.ua. 14.03.2019. URL: https://prostopravo.com.ua/klub_yuristov/yuridicheskiy_rynok/stati/ uregulirovanie_spora_s_uchastiem_sudi_i_mediatsiya_chto_obschego_v_etih_institutah

Романадзе Л. Д. Сдерживающие недостатки: какие пробелы в проектах нових URL: http://zib.com.ua/ru/print/128584-kakie_probeli_v_proektah_novih_hpk_gpk_i_kas_budut_meshat_pr.htm.

Тиханський О. Б. Місце інституту врегулювання цивільного спору за участі судді в систематиці примирних процедур. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2. (107). Ст. 31–39.

Лазарев С. В. Основы судебного примиреения. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 256 с.

Василина Н. В «Врегулюваня спору за участі судді і спрощене провадження в цивільному судочинстві» URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14842/ Vasylyna_vrehuliuvannia_sporu_za_uchastiu_suddi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Луспеник Д. Новелізація цивільного процесу позитивно вплинула на судову практику. 25.09.2018. Судебно-юридическая газета. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/125882-novelizatsiyatsivilnogo-protsesu-pozitivno-vplinula-na-sudovu-praktiku-f6c2df.

Бережна Т. Процесуальне хуліганство та адвокатська творчість: де межа? Юридична Газета. 14 серпня 2018 р. № 32–33 (634–635). С. 20.

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96–ВР. Відомості Верховної Ради України.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Бондаренко С. А. Участники медиативного процесса: гражданско-правовой аспект. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2012. № 3. С. 92–96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філософія, право