Особливості креолізації службового документа

Автор(и)

  • Л. Ю. Бондурівська

Ключові слова:

креолізація; паралінгвальна креолізація; службовий документ; іконізація інформації; документ

Анотація

У статті розглядаються способи представлення креолізованого тексту у службовому документі. Подано різні підходи до визначення та аналізу текстів, що містять вербальний та іконічний складник. Представлено композиційні елементи вербального тексту та виявлено взаємодію між вербальними та невербальними елементами твору, а саме: повну і часткову міру креолізації текстів, змістово-фактуальну та змістово-концептуальну організацію, функції візуального елементу. Подані у статті відомості про креолізовану спорідненість у службовому документі формують цілісне уявлення про іконізацію та візуалізацію документованої інформації, розмежовуючи таким чином трансформацію вербального і невербального текстового поєднання. Відзначено, що у службових документах часто вдаються до такого засобу паралінгвальної креолізації.

Посилання

Серажим К. С. Текстознавство: підручник. Київ: Київський університет, 2008. 528 с.

Мацько Л. І. Українська мова в освітньому просторі: навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Київ: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. 607 с.

Серажим К. С. Текст як комунікативне вираження дискурсу. Вісник Запорізького державного університету. № 1, 2001. С. 17–25.

Валгина Н. С. Теория текста. Москва: Логос, 2003. 250 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2004. 344 с.

З агнітко А. П. Лінгвістика тексту: навчальний посібник. Донецьк: ДонНУ, 2003. С. 28–37.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Mосква: Наука, 1981. 138 с.

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.

Єщенко Т. А. Вивчення лінгвістичного аналізу тексту у вищій школі за кредитно-модульною системою навчання. Лінгвістичні студії. 2009. Вип. 19. С. 310–314.

Шульгіна В. Службовий документ як креолізований текст. Лексикографічний бюлетень. 2017. № 15, С. 40–44.

Сорокин Ю. А., Тарасов К. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция. Оптимизация речевого воздействия. М. : Наука, 1990. 240 с.

Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов): учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов. М.: Academia, 2003. 128 с.

Безугла Т. А. Типи повної креолізації рекламного тексту. Вісник ХНУ імені Каразіна: Іноземна філологія. 2015. Вип. 81. С. 35–39.

Karlavaris B. Semiotische Aspekte bei der Illustration von Schulbüchern. Didaktische Typographie. Leipzig, 1984. S. 213–223.

Закон України «Про інформацію». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

ДСТУ 4163-2003. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. Чинний від 01.09.2003. К.: Держстандарт України, 2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03/

Завадська О. Феномен креолізованого тексту: актуальна проблема сучасних лінгвістичних досліджень. Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. Сковороди. 2016. № 43. С. 163–169. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/article/view/1354

Нежура Е. А. Новые типы креолизованных текстов в коммуникативном пространстве интернета. Теория языка и международная коммуникация. Вып. 12. URL: http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/012–007.pdf

Івасишин М. Р. Шрифт як паралінгвістичний засіб у коміксах. Сучасні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект. 2017. С. 62–65.

Драган-Іванець Н. Паралінгвістичні засоби креолізованого інтернет-тексту. Стиль і текст: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. К., 2014. Вип. 15. С. 223–230.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-07

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки