Том 1, № 9 (2017)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
PDF

Історія, філософія

A.V. Kalachyk, H.Ye. Kovalskyi
PDF
5-8
A.V. Kovalenko, H.Ye. Kovalskyi
PDF
8-12
L.V. Poroshchuk, N.R.  Temirova
PDF
12-16
V.A. Sots, I.I.  Martynchuk
PDF
16-19

Філологія

M. P. Beriashvili, E. A. Kravchenko
20-23
N.M. Buiankina, V.A. Prosalova
PDF
23-26
A.V. Vdovychenko, H.V. Sytar
PDF
27-30
O.V. Vlasenko, Ye.V. Kotsarenko
PDF
30-33
D.S. Dubenko, I.H. Danyliuk
PDF
34-39
A.V. Izmalkova, L.S. Dantsl
PDF
39-43
M.O. Kutsa, O.O. Zaluzhna
PDF
43-48
A.O. Lysenko, O.O. Konstantinova
PDF
48-53
K.H. Lyskova, O.O. Zaluzhna
PDF
53-58
D.K. Ostrovskyi, H.V. Sytar
PDF
58-62
Ya.S. Plamadil, O.V. Chobotar
PDF
62-66
M.O. Rohova, T.V. Lepekha
PDF
66-72
P.H. Saienko, O.O. Zaluzhna
PDF
72-77
L.O. Sierikova, O.Ye. Solovei
PDF
77-83

Психологія

O.V. Kyslovska, K.M. Vasiuk
PDF
83-87

Інформаційні технології

K.O. Denysova, O.M. Anisimova
PDF
88-92
A.V. Kosiakova, O.S. Shcherbina
PDF
93-96
A.Yu. Spektor, O.M. Anisimova
PDF
97-100

Економічні науки

B.V. Vernitckii, V.I. Matviichuk
101-105
D.V. Hnidunets, Ya.V. Humeniuk, N.V. Burkina
PDF
105-110
S.V. Kovalenko, O.O. Kovalenko
PDF
110-112
I.I.  Kovalchuk, L.H.  Sarkisian
PDF
113-117
O.Yu.  Melnyk, L.H.  Sarkisian
PDF
118-122
A.I.  Tychynska, M.A.  Naumova
PDF
122-126
N.V. Faryniuk, M.A.  Naumova
PDF
127-131
V.M.  Shults, L.H.  Sarkisian
PDF
131-134